Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικών μέσων 2020 ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-KHI 1050, KHI 1051