Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΑ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ