Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ