Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ