Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-2021 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ