Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 2020 ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΚΗΙ 1051, ΚΗΥ 3741, ΚΗΙ 1046, ΜΕ 52747, ΜΕ 95530, ΚΗΙ 1083, ΜΕ 34923