Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα-2019 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ