Προμήθεια λιπάντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ