Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2021