Προμήθεια λιπάντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ 2019