Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ