ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ