Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2021