Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2021