Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ