Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2021