Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό-δημοτικά καταστήματα