Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό-Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ