Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2021