Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ