Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ