Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ