Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ