Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-2019