Προμήθεια υποβρύχιων κινητήρων υδρογεωτρήσεων – ηλεκρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων-ΣΑΕ 055