ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ