Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2021