Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ