Προμήθεια επίπλων και σκευών (υλικά κατασκευής βιβλιοθήκης αρχείου)