ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ