ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΥΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Κ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ