ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ 34923 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ