ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% Τ.ΠΚ.Δ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 675/2018