Προαιρετικές εισφορές Ν.Π.Δ.Δ. (ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ COVID-19)-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ