Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης του υποέργου 1 με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης» της πράξης με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης» με κωδικό ΟΠΣ 5007110