ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ