ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π. (αρθ. 45 Ν. 4172/13)