ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 19/04/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016