ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ Α277905514, Α278060793, Α278060794, Α277905515, Α278915148