ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ Α274597135, Α275103748, Α275147973, Α275147974, Α275103747