ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ Α259683676, Α259683677, Α259679697, Α259679698, Α260153479