ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ 1027 ΚΑΙ ΝΖ 6828 ΑΠΟ 23-02-2016 ΕΩΣ 23-02-2017