Περιληπτική διακήρυξη του έργου: Διαγραμμίσεις δημοτικών δρόμων