Περίληψη διακήρυξης του έργου: Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις