Περίληψη διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3