«Περί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2023, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής»