Παραίτηση από ένδικα μέσα από απορριπτικές αποφάσεις επί προσφυγών