Παράβολα και έξοδα αδειών μικρής κλίμακας-ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ