Παράτασης απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής