Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή του Παιδικού Σταθμού Καρπερού στις προδιαγραφές του Π.Δ99/28-09-2017» Αρ. πρωτ.: 8109/21-12-2021 μέχρι 30/08/2023 αναδόχου Ίττη Βασιλείου.